top of page

ข่าวสาร

กันยายน 29

ปี 2564

บริษัทได้รับการรับรองว่าได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน

Picture4.png
Picture2.png

14 ธันวาคม

2563

บริษัทได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 และ 2563 จากองค์กรภาครัฐ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4 กุมภาพันธ์

2562

บริษัทได้รับใบรับรอง โครงการจัดการขยะอุตสาหกรรมและขยะมูลฝอยในโรงงาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5

Picture1.png
Picture3.png

22 มีนาคม

2562

บริษัทได้รับเกียรติจากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมระบบสีระดับ 3 ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียว มีการติดตาม ประเมิน และทบทวนเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

bottom of page